ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Bulut Hurda; ürettiği ve dönüştürdüğü ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaca ulaşmak üzere aşağıda belirtilen ilke ve politikalar benimsenmiştir:

• Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak,
• Politikalarını; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak,
• Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,
• Üretim esnasında veya süreçlerinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak, en yakın yerde bertaraf etmek veya ettirmek,
• Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize sürekli eğitim vermek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,
• Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek,
• Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,
• Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

Bu ilkelerimiz her türlü iletişim imkânlarıyla kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyunun görüşüne açık olacaktır.

Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının takipçisi olacaktır.